Obavještenja

U skladu sa Odlukom o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 43/19), Predsjednik Opštine Danilovgrad je Zaključkom broj 01-332/24-307/1 od 15.02.2024. godine, utvrdio Nacrt Programa uređenja prostora Opštine Danilovgrad za 2024. godinu sa Programom urbane sanacije. Zaključkom se navedeni Nacrt stavlja na javnu raspravu.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

  1. Povodom Nacrta Programa uređenja prostora Opštine Danilovgrad za 2024. godinu sa Programom urbane sanacije organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, počev od 15.02.2024. godine, zaključno sa 29.02.2024. godine.
  2. Nacrt navedenog programa biće objavljen na internet sajtu Opštine Danilovgrad www.danilovgrad.me.
  3. Javni uvid u Nacrt navedenog Programa može se izvršiti u prostorijama Sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine u Ul. „Blaža Mrakovića“ bb u Danilovgradu.
  4. Centralna javna rasprava održaće se u velikoj sali Skupštine Opštine Danilovgrad, dana 22.02.2024. godine, sa početkom u 15:30h.
  5. Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi Sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine Opštine Danilovgrad na adresu: Trg 9. decembar, Danilovgrad ili na e-mail: urbanizam.prostora@danilovgrad.me, do isteka roka za javnu raspravu.
  6. Sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

OPŠTINA DANILOVGRAD

 

Comments are closed.

Close Search Window