Obavještenja

Na osnovu člana 3, 6 i 119 stav 1 tačka 3 Zakona o zaštiti i spašavanju („Službeni list Crne Gore“, br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21 i 03/23), člana 58 stav 1 tačka 16 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list Crne Gore“, br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), člana 82 stav 1 tačka 16 i člana 83 stav 1 i 5 Statuta Opštine Danilovgrad (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 43/18), predsjednik Opštine donosi

N A R E D B U
o zabrani loženja vatre na otvorenom prostoru

Član 1

Zabranjuje se loženje vatre na otvorenom prostoru na teritoriji Opštine Danilovgrad u periodu od 01.06.2024. do 31.10.2024. godine.

Član 2

Pravna i fizička lica koja svojim nesavjesnim radnjama izazovu pojavu i širenje požara kazniće se shodno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju.

Član 3

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na oglasnoj tabli i internet stranici Opštine.

U okviru Naredbe mjesnim zajednicama sa teritorije opštine Danilovgrad naloženo je formiranje timova od 5 do 7 ljudi koji bi se u SLUČAJU POTREBE, stavili na raspolaganju Službi zaštite i spasavanja.

U slučaju požara na teritoriji mjesne zajednice Vražegrmci i po potrebi Službe za zaštitu i spasavanje formirana grupa bi se stavila na raspolaganje nadležnoj Službi.

Savjet mjesne zajednice Vražegrmci ovim putem poziva sve raspoložene stanovnike MZ da se putem forme u nastavku pridruže grupi. Grupi se mogu pridružiti punoljetna lica.

Prijave se vrše do 20.05.2024. godine

 

  •  

Comments are closed.

Close Search Window